15.05.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Hva er rett, barnedåp eller voksendåp? Skal vi bare bruke Bibelen for å svare på dette blir svaret:«ingen av delene». Verken barnedåp eller voksendåp nevnes i Guds ord.

Når det er sagt sier Bibelen mye om dåpen. Før vi går nærmere inn på dette er det viktig å lese tekstene i den sammenheng de står. Evangeliene er vitnesbyrd som forteller om det Jesus sa og gjorde mens han virket her på jorden. Apostlenes gjerninger forteller om hva de første kristne gjorde. Den vitner om deres gjerninger, hvordan de tolket Guds vei og vilje. Til slutt har vi brevene som i store trekk gir oss veiledning i lærespørsmål.

Hva sa Jesus om dåpen?

Da Jesus kaller sine disipler gir han dem en tredelt befaling. Matt 28:19-20: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Jesus nevner her 3 ting som hans sendebud skulle gjøre:

  • 1. Forkynne og få andre til å bli Jesu disipler (etterfølgere) slik de selv hadde blitt
  • 2. Døpe dem som ville følge Jesus (som kommer til tro)
  • 3. Lære dem alt det som Jesus hadde fortalt dem

Hvordan praktiserte de første kristne dåpen?

Allerede i Ap.gj. 2.41 finner vi den første dåpshandlingen beskrevet: De som nå tok imot hans ord, ble døpt.

I Ap.gj. 10 kan vi lese om hvordan Peter blir sendt til Kornelius hus for å forkynne. Her ser vi at før Peter hadde blitt ferdig med sin tale skjedde det noe med de som hørte det. Den Hellige Ånd falt på dem og de begynte å vise samme tegn, eller indre liv, som Peter kjente igjen som handlinger gjenfødte kristne har. Da sier han: Kan noen hindre dem i å bli døpt nå når de har fått Den Hellige Ånd? Ap.gj. 10.44-48. Peter ville ikke døpe før han var sikker på at de var frelst. I det øyeblikket han skjønte at de hadde tatt i mot Jesus BØD han at de skulle la seg døpe. Her finner vi det første kriteriet som den første menighet satte i forhold til dåpen. Den som skulle bli døpt måtte ha mottatt Den Hellige Ånd.

I Ap.gj. 18 finner vi en ny ledetråd. Slik beskrives det som skjedde når mennesker ble frelst. Og mange Korintere som hørte Ordet, kom til troen, og lot seg døpe. Ap.gj. 18.8. De hørte, kom til tro og så ble de døpt. Troen var altså en forutsetning for å bli døpt. Går vi til Ap.gj. 8.26-40 kan vi lese om hvordan Filip veiledet hoffmannen til frelse og dåp.

v.35: Da tok Filip til orde, og idet han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. På samme måte som vi så i Korint "hørte" han Ordet. Så skapte Ordet tro i hans hjerte. Vers36: Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann, hva er til hinder for at jeg blir døpt? Nå kan dette tolkes som at hoffmannen tolket det Filip sa dit hen at han igjennom dåpen ble frelst. Det avgjørende for dette spørsmålet er hva Filip svarte ham. Vers 37-38: Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn! Så bød han å stanse vognen. Og de steg begge ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham. Her ser vi at det var hoffmannens bekjennelse av troen som var avgjørende for at Filip ville døpe ham.

De steg ned i vannet
Her får vi også vite hvordan han ble døpt. Det står at de begge steg ned i vannet, altså var det mye vann der. Bàptisma er gresk og betyr: neddykking eller dåp. Gresk er NTs orginalspråk, eller grunntekst som det også kalles. Vår bibel er en oversettelse. Den kan aldri settes over den originale. Bàptisma blir på gresk brukt som uttrykk for noe som skal gjemmes, eller begraves i et annet element. Et element er f.eks: jord, vann, luft etc. Vi mennesker er skapt til å leve i luftens element. Dersom vi blir neddykket i et annet element, betyr det døden for oss. Dette gir oss en forståelse av at dåpen vitner om en død.

Hva sier apostlene i sine lærebrev?

I Apostlenes gjerninger ser vi hvordan de utførte dåpen i praksis, i brevene får vi den læremessige forståelse av dåpen. I Rom. 6. 3-5 underviser Paulus om dåpens innhold. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.

Her står det:

  • 1. v.3 Dåpen knytter oss til Jesu død
  • 2. v.4 Dåpen er en begravelse
  • 3. v.5 Den knytter oss til hans liv

Slik sier han dette til Galaterne: Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg Gal 2:20. Dåpen er dermed en bekjennelse og en erklæring om at jeg er født på ny. Jeg har mottatt et nytt liv. Eller du kan si det på denne måten: "Den er en ytre bekjennelse av en indre erfaring". Når jeg tok i mot Jesus kunne jeg ikke noe annet enn å ta i mot. Jesus hadde gjort alt ferdig av nåde. Ved dåpen kan jeg vitne om hva jeg fikk i frelsen. Jeg kan ved handling forkynne at jeg begraver mitt eget og reises opp igjen til et nytt liv hvor jeg vil regne meg som død for synden, men levende for Gud i Jesus Kristus. (jfr. Rom.6.11)

Konklusjon

Vi ser at den dåp Bibelen taler om er dåp av troende. Dette er ikke knyttet til alder, barn eller voksne, men tro. Ikke barnedåp eller voksendåp, men troendes dåp. Vi ser også at det ikke er frelse i dåpen, men dåp i frelsen. Når du har tatt i mot Jesus som din frelser skal du la deg døpe. Det er en del av din bekjennelse. Vi døper ikke til menigheten, men til Kristus. Likevel taler Bibelen klart om menigheten som den kristnes åndelige familie. Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du ønsker å la deg døpe.