15.12.2015 | av Steinar Slotten  

Toppbilde

Vismennene - hvem var de?

Vismennene var rundt Jesu fødsel en betegnelse for perserikets zoroastristiske prester som hadde innsikt i astrologi og drømmetydning. Vismennene blir ofte benevnt som De hellige tre konger, men Matteus sier bare de vise. Resten har man i senere tid lest inn i teksten. Sannsynligvis var de kjent med astrologi, mens antallet er ukjent. Tradisjonen har gjort dem til konger og gitt dem navnene: Kasper, Melkior og Baltasar.

Vismennene var rundt Jesu fødsel en betegnelse for perserikets zoroastristiske prester som hadde innsikt i astrologi og drømmetydning. Vismennene blir ofte benevnt som De hellige tre konger, men Matteus sier bare de vise. Resten har man i senere tid lest inn i teksten. Sannsynligvis var de kjent med astrologi, mens antallet er ukjent. Tradisjonen har gjort dem til konger og gitt dem navnene: Kasper, Melkior og Baltasar. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham. (Matt 2:1-2)

Fjerne østen

Persia (Babylon) lå i det samme område som dagens Irak ligger, på den arabiske halvøy. Det var herfra dronningen av Saba kom til kong Salomo i sin tid, som Sabeernes hersker.(1 Kong. 10:1ff) Sabeerne var det viktigste kongedømmet sør på den arabiske halvøy, og ville på Jesu tid gått under benevnelsen "det fjerne Østen". Dette var et handelsfolk som blant annet dyrket luksusartikler som røkelse og myrra.

Stjernetydere

Ifølge babylonerne var stjernene himmelens skrift, og de trodde stjernegudene virket sterkt inn på det som skjer på jorden. Kong Josia hadde i sin tid avsatt de prestene som "brente røkelse for Ba'al, for solen og månen og dyrekretsens stjernebilder og hele himmelens hær" (2Kong 23:5) Ved hjelp av stjernenes stillinger skulle en kunne forutsi hendinger på jorden. Både profeten Jesaja og Jeremia advarer mot dem (Jes 47:13, Jer 10:2).

Når besøkte de Maria og Jesubarnet?

Det er Matteus og Lukas som forteller om tiden rundt Jesu fødsel. De har riktignok helt forskjellige fortellinger. Ja, så ulike at de ikke lar seg forene om man setter opp en tidslinje. Lukas forteller at Jesus ble omskjært den åttende dagen der de bodde, i Betlehem, og etter førti dager reiste de opp til Jerusalem. At Josef og Maria levde i fattige kår fremgår av det offeret de bar frem. Da de hadde fullført alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nasaret.(Luk 2:21-24, 39)

Matteus skriver: Da de var dratt bort (vismennene red.mrk.), se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sier: Stå opp, ta barnet og dets mor med deg og flykt til Egypt! Bli der til jeg sier fra til deg. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han stod da opp, tok barnet og dets mor om natten, og drog av sted til Egypt. Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegnen, de som var to år eller yngre, i samsvar med det han hadde fått vite av vismennene om tiden. (Mat 2:13-14,16)

Frelseren og kongen

Ut i fra dette kan vi fastslå at det var lite sannsynlig at de vise menn kom samme natt Jesus ble født. Lukas forteller om at en frelser er født, mens Matteus viser at en konge av Davids ætt ble født i Betlehem. I så måte er det Lukas som forteller om frelserens komme, åpenbart for hyrdene på marken. De fant ikke Jesus ut i fra sin egen visdom, men ut i fra den åpenbaring Gud selv gav dem da englene lyste opp natten for dem. De vise menn søkte ikke frelseren, men kongen. De søkte først ved kongens hoff, men han ble født i en stall. Herodes forstod ut i fra deres beskrivelse at kongebarnet allerede var født, ettersom han lot drepe alle guttebarn som var to år eller yngre, i samsvar med det han hadde fått vite. Ut fra dette må vi anta at Josef og Maria hadde vent tilbake til Betlehem på et senere tidspunkt, etter at de først hadde dratt til Nasaret. Vismennene gav gaver ut i fra sin rikdom, men Gud gav hyrdene del i sin herlighet uforskyldt av bare nåde.

1Kor 1:26-30: Brødre, legg merke til det kall dere fikk: Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe – for at intet kjød skal rose seg for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.