bilde

01.04.2014 | av Steinar Slotten  

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi

Teksten er hentet i fra den dramatiske fortellingen om hvordan Gud reddet sitt folk fra slaveriet i Egypt. Her holdt Israels folk påske for første gang. Det som skjedde under selve utfrielsen gir oss den rette historiske bakgrunn for å forstå innholdet i påskefeiringen. Ifølge Guds befaling måtte Israels barn den gang stryke blodet av et slaktet lam på dørstolpene til husene sine og holde påskefeiring for stengte dører. Når engelen så blodet av det slaktede lammet gikk han forbi, slik at Guds straffedom ikke rammet Israels barn. Blodet skulle være et tegn for dem. «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi» sa Herren til dem (2. Mos 12:13). Når dødsengelen den natten gikk gjennom byen, gikk han fordi alle blodstenkte dører.

Den dagen gav Gud de som ble reddet ut en ny kalender. De fikk en ny tidsregning i det Han sa; «Denne måneden* skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere» 2Mos 12:2. På Mose tid kaltes måneden Abib, under eksilet fikk den navnet Nisan. Den tiende dagen i denne måneden skulle hver husfar ta ut et feilfritt værlam med tanke på feiringen, 2. Mos. 12:5, som tok til den 14., ved solnedgang. Blodet av det slaktede lammet skulle strykes på dørkarmene med en isopkvast. Det skulle ikke strykes på dørstokken for at man ikke skulle tråkke på det. Deretter skulle lammet stekes helt for å spises samme natt, mellom 14. og 15. Nisan. De som feiret påsken skulle spise stående og ha beltet festet om livet. De skulle ha sko på føttene og stav i hånden for å være klar til å bryte hastig opp, 2. Mos. 12:11. På den måten skulle måltidet minne om den hastige utgangen av Egypt, 2. Mos. 12:14-24. Selve måltidet ble derfor avsluttet i løpet av natten til den 15. Nisan.

Du har kanskje sett det allerede? Jødenes påskelam peker frem mot et annet offer. Døperen Johannes utbrøt i det han så Jesus komme mot ham; Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd! Joh 1:29. Jesus kom som det lyteløse offeret krevde for å løse oss ut fra døden. Guds ord sier: hvor mye mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud! Heb 9:14.

Vi feirer påske for å minnes det Jesus gjorde på Golgata for oss. Vi stryker ikke blodet på våre dørkarmer, men han har ved sitt blod sonet vår synd og ved hans blod har vi evig liv. Peter sier: For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. 1Pet 1:18f. Bibelen forteller oss at Jesus skal komme igjen for å hente sin blodkjøpte brud. Derfor skal også vi være reiseklare, klare til å bryte hastig opp. Han skal fri oss ut fra denne verden og ta oss med hjem til himmelen. La meg minne deg på at det var ikke nok å vite om dette. Det var de som hadde gjort det Gud bad de om som ble frelst. Alle de som hadde strøket blodet på sin dør. PÅ samme måte er det bare de som har tatt i mot Jesus som sin frelser som har strøket blodet over sine liv.

God påske!